مفهوم دولت از نظر هگل...

:: مفهوم دولت از نظر هگل...
جان پلامناتز  در کتاب «نقد اجتماعی وسیاسی فلسفه هگل» مینویسد: " هرکس پدیده شناسی روح فلسفه تاریخ وفلسفه حق هگل را به دقت خوانده باشد باید بداند که این اتهامات برعلیه هگل سخت نارواست.... مثلا گفته میشود که هگل معتقد به دولت توتالیتر بود این اتهامی مبهم وگمراه کننده است لفظ توتالیتردر واژگان گوناگون وغریب هگل نیست و متعلق به قرن ماست[بیستم]. هگل میگفت فرد  تنها به عنوان عضوی از دولت [جامعه] ارزش دارد واز طریق عقلانی واخلاقی وآزاد شدن ، ذات خویش را تحقق میبخشد... در بحث دولت هگل آگاهانه از اودفاع کرده ایم نه به این دلیل که با هگل اشتراک نظری داریم، بلکه به این جهت که نظریات اورا دیگران اغلب به صورتی نادرست عرضه کرده اند. [ازجمله یاکوب فریز، رودلف هایم وکاسیرر]... برای رعایت انصاف باید به یاد داشته باشیم که نظریه هگل در «فلسفه حق» در باره دولت، آیین وآموزشی در باره وظیفه وتعهد سیاسی نیست...این کتاب نه درپی تجویز ماهیتی برای دولت ونه تعلیم شیوه رفتار شهروند به اوست، بلکه مدعی توضیح ماهیت دولت است." (نقد فلسفه اجتماعی وسیاسی هگل، ترجمه حسین بشیریه، صص234-235) خود هگل در این باره مینویسد: "این کتاب از آنجا که حاوی علم دولت است چیزی جز کوشش برای فهم وترسیم دولت به عنوان امری ذاتا عقلانی نیست.  [والبته نه طبیعی یا فرآورده خدایی آنطور، که هالر، مکتب تاریخی حقوق و رمانتیک ها مدعی بودند]...تعلیمات این کتاب شامل آن نیست که به دولت آموزش داده شود که چگونه باشد تنها میتواند نشان دهد که چگونه دولت را به عنوان  جهان وامر عقلانی وخرد عملی (اخلاقی) باید درک نمود." (فلسفه حق، نقل از همانجا)

منبع : در فلسفه و فرهنگ مفهوم دولت از نظر هگل...
برچسب ها : دولت ,فلسفه ,کتاب ,باره ,عقلانی ,اجتماعی وسیاسی

كارل اشمیت نظریه پردازِ تفاوت گذاری وتبعیض سیاسی ویژه بین خودی وبیگانه!

:: كارل اشمیت نظریه پردازِ تفاوت گذاری وتبعیض سیاسی ویژه بین خودی وبیگانه!

كارل اشمیت (۱۹۸۵ - ۱۸۸۸)  حقوقدان و نظریه پردازسیاسی محافظه کار آلمانی نویسنده كتابهای بحران دموكراسی پارلمانی، مفهوم سیاست، رمانتیسم سیاسی، مفهوم امر سیاسی، الهیات سیاسی،.. آثارش بیشتر در توجیه محافظه کاری سیاسی، اقتدار مطلق قوه مجریه در مقابل پارلمان، دولت توتال، تفاوت گذاری وتبعیض سیاسی ویژه بین خودی وبیگانه! و علیه ساختاردموکراسی لیبرالی است.

اعتقاد  اشمیت به حاكمیت مطلق قوه مجریه مخالفت با تفکیک قوا و قانون اساسی وایمار بود كه قدرت را بین رئیس جمهور و پارلمان آلمان (رایشتاك) تقسیم می كرد، در دوران ركود قتصادی پایان دهه بیست و بحران های سیاسی ناشی از آن اشمیت مصرانه از هیندنبورگ رئیس جمهور آلمان درخواست كه زمام امور را به تمامی در دست گیرد. تفسیر وی در مورد قانون اساسی، نظرش درباره ماهیت حاكمیت و تعریف وتفسیر او از مفهوم حیات سیاسی در کتاب  «مفهوم امر سیاسی» (۱۹۲۷) اشمیت یكی از بحثانگیزترین نظریه پردازان آلمان شد. پس از آن که هیتلر وحزب ناسیونال سوسیالیست  به قدرت رسید، کارل اشمیت دراول ماه مه سال1933 به حزب نازی می پیوندد. اشمیت از تغییرات حقوقی هیتلر دفاع میكند واز آتش زدن کتابهای نویسندگان یهودی به عنوان مطالب غیر آلمانی وضد آلمانی حمایت میکند. اوخواستار پاکسازی بیشتراز این در مورد کتابهایی که تحت تاثیر یهودنوشته شده است، می شود.

منبع : در فلسفه و فرهنگ كارل اشمیت نظریه پردازِ تفاوت گذاری وتبعیض سیاسی ویژه بین خودی وبیگانه!
برچسب ها : اشمیت ,سیاسی ,سیاسی، ,آلمان ,مفهوم ,نظریه ,خودی وبیگانه ,رئیس جمهور ,سیاسی ویژه ,وتبعیض سیاسی ,تفاوت گذاری ,گذاری وتبعیض سیاسی ,تفاوت گذاری وتبع

نظریه حرکت جوهری ومفهوم وجود در فلسفه ملا صدرا (قسمت دوم)

:: نظریه حرکت جوهری ومفهوم وجود در فلسفه ملا صدرا (قسمت دوم)

 پیروزی لوگوس بر میتوس

نظریه جهان یگانه (واحد) ازلی وابدی جاویدان وتغییر ناپذیر درمَلَاء (پُری) بی پایان پارمنیدس ونظریات هراکلیتوس مبنی براینکه: "هستی ثابتی وجود ندارد، تغییر دائم بدون ثبوت وتقرر، همه چیز پیوسته در تغییر وسیلان است." امپدوکلس هم جهان را دارای وحدت وکثرت همواره متغیری است که در تجربه حسی ما پدیدار می‌شود و دارای کثرت است. نظریه «مُثل» افلاطون شبیه نظریه پارمنیدس حرکت وتغییر در مفاهیم کلی وصور اولیه هستی را قبول ندارد. پارمنیدس و افلاطون در نقد هراکلیتوس، سوفسطائیان ونحله سیره‌نائیک قبول خصلت مطلقا دگرگون شونده اشیاء را با اصول منطقی «این همانی» و «تناقض» که قانون بنیادی اندیشه است ناسازگار می‌دانستند.

دستاورد بزرگ فلسفه در یونان باستان غلبه لوگوس (عقل، قانون ومنطق) بر میتوس (اسطوره) است. غلبه بر درک وبرداشت همچنین تفسیر وتبیین میتولوژیک جهان است. ارنست کاسیرر می‌نویسد: "حتی متفکری مانند هراکلیتوس که فیلسوف حقیقی امر تغییر ودگرگونی است استثنایی دراندیشه فلسفی یونانی است آن هم فقط در صورتی که به این نظر «اشیاء را در سیلان» [وتغییر دائمی] اند معنی منفی بدهیم... اما آنچه مورد توجه هراکلیتوس است به هیچ وجه امر واقع محض تغییر ودگرگونی نیست بلکه توجه او به معطوف به معیارها واندازه‌ها‌ی جاودانه است او در این سیلان وجریان درک می‌کند این اندازه‌ها‌ حقیقتا یکی هستند و آن لوگوس تغییر ناپذیر جهان است."( فلسفه صورتهای سمبلیک،ص 218)

منبع : در فلسفه و فرهنگ نظریه حرکت جوهری ومفهوم وجود در فلسفه ملا صدرا (قسمت دوم)
برچسب ها : تغییر ,جهان ,نظریه ,فلسفه ,هراکلیتوس ,وتغییر ,تغییر ودگرگونی

دکترمحمد مصدق نخست وزیری امانتدار ومتعهد به قانون اساسی مشروطیت!

:: دکترمحمد مصدق نخست وزیری امانتدار ومتعهد به قانون اساسی مشروطیت!
دکتر محمد مصدق که از اولین استادان حقوق مدرسه حقوق وعلوم سیاسی ومولف بعضی کتب درسی این دانشکده بود درجریان محاکمات خود در مورد جعلی، مخدوش وغیرقانونی بودن فرمان عزل نخست وزیر توسط کودتاچیان میگوید:
"نظر براینکه فرمان [عزل]روز 22 مرداد صادر شده وعلت ابلاغ آن در ساعت یک صبح روز یک شنبه 25 مرداد معلوم نبود وساعت 6 بعد از ظهر 24 مرداد جناب آقای ابوالقاسم امینی کفیل وزارت دربار مراملاقات کرد واز پاره ای ازنظریات شاه مرا مستحضرنمودند، چنین تصمیمی را به این جانب ابلاغ ننمودند وبه جای اینکه فرمان با جریان عادی ومعمول به این جانب ابلاغ میشد، آن به صورت کودتا با دستگیری دو وزیر وبعضی از وکلا درساعت یک بامداد جایز نبود به وسیله قوای نظامی که در راس آن فرمانده گارد سلطنتی قرارداشت به این جانب ابلاغ گردید. لذا دراصالت فرمان مشکوک شدم."(مصدق درمحکمه نظامی،جلیل بزرگمهر)
منبع : در فلسفه و فرهنگ دکترمحمد مصدق نخست وزیری امانتدار ومتعهد به قانون اساسی مشروطیت!
برچسب ها : ابلاغ ,فرمان ,جانب ,مرداد ,مصدق ,جانب ابلاغ

بررسی موانع و مشکلات پژوهش علمی و نظریه پردازی!

:: بررسی موانع و مشکلات پژوهش علمی و نظریه پردازی!
پژوهش وجمع بندی آن یا نظریه پردازی و به عبارتی ساده تر ساختن تئوری کاری است که به جز تخصص در یک عرصه خاص نیاز به داشتن دید ونگرشی جامع تر، وسیع ترِ بین رشته ای و در حقیقت فلسفی به موضوع است وگرنه پژوهشگر در چهار چوب های کاربردی وعملی محصور وگرفتار میشود. این دید و نگرش جامع بویژه در زمینه علوم اجتماعی وعلوم انسانی از اهمیت فوق العاده ای برخور دار است. این گونه نگرش ودید نیاز به تربیت همه جانبه استعداد ها وتوانایی های جامعه از بدو آموزش دارد. حتی توانایی های هنری را نیز شامل میشود. ولی ما به پیروی ازمکانیسم بازار نیروی کار سرمایه داری والزامات تولید با محدود کردن و تخصصی کردن وجداکردن رشته های علمی وتحصیلی، هر چه بیشتر به این تفکیک ازیک طرف وکمبود دامن زده و از این نوع پرورش همه جانبه دور ودور تر میشویم. به طور مثال، همه قبول دارند برای شکوفایی ورزش باید از دبستان وحتی قبل ازآن شروع کرد. ولی در مورد پژوهش ،تحقیق ونظریه پردازی چنین چیزی را لازم نمیدانند، و درفکر تعلیم وتربیت اسب بعد از چهل سالگی اند. میخواهند با تدریس چند واحد روش تحقیق وپژوهش محقق، پژوهشگر ونظریه پرداز تربیت کنند.

منبع : در فلسفه و فرهنگ بررسی موانع و مشکلات پژوهش علمی و نظریه پردازی!
برچسب ها : پردازی ,پژوهش ,نظریه پردازی

مغالطه نعل وارونه زدن و اتهام یا برچسب زدن

:: مغالطه نعل وارونه زدن و اتهام یا برچسب زدن

کاسیرر در نقد هگل عبارات و استدلال های متناقض، شبهه برانگیز وابهام آفرینی به کار میبرد، مثلا مینویسد: "عقیده هگل نه تنها در تقابل شدید با نظریه های پیشین حقوق طبیعی است بلکه در تقابل با نظریه های رومانتیک در باره دولت هست."  بلافاصله ادامه میدهد: "بی شک هگل دین بزرگی از رمانتیسم برگردن دارد وی برخی از اندیشه های اساسی رومانتیسم را پذیرفته است. تاثیر هِردِر ونسل اول رومانتیسم در برداشت هگل از تاریخ ودر تصور وی از «روح ملی» آشکار است. اما نظریه سیاسی او برپایه اصول کاملا متفاوتی استوار است" هم چنین تاکید هگل برمفهوم «وحدت ارگانیک» دولت را نشانه دیگری بر این پیوند میداند. ولی در نهایت مینویسد: " ارتباط وی با اندیشه رومانتیک ارتباطی منفی است." (اسطره دولت)

منبع : در فلسفه و فرهنگ مغالطه نعل وارونه زدن و اتهام یا برچسب زدن
برچسب ها : دولت ,نظریه

تاثیر بنیادی موسیقی ایران در شکل گیری موسیقی عرب وخاورمیانه

:: تاثیر بنیادی موسیقی ایران در شکل گیری موسیقی عرب وخاورمیانه

موسیقی قدیمی ترین وشاید اولین هنر انسان ابتدایی بوده  که نه تنها در زندگی روزمره ومناسک جادویی ودینی او کاربرد جدی ومهمی داشته است. بلکه همراه با رقص وحرکت های موزون بدنی تاحد زیادی نوعی ابزار ومدیوم انتقال پیام ومقدم بر زبان بوده است.  موسیقی رکن اصلی هر نوع آیین، مراسم ومناسک جادویی ودینی انسان ابتدایی درهمه جای جهان بوده است. مراسم ومناسک مذهبی میترائیست ها واورفئوسیان آسیای صغیر ویونان باستان -دو مذهب ابتدایی و فراگیر- به شدت با موسیقی همراه ویگانه بوده است. مزامیر خوانی یهودیان وگاثا خوانی های زردشتیان یعنی مذاهب بزرگ بعدی هم با موسیقی همراه وهماهنگ بوده وهست.

منبع : در فلسفه و فرهنگ تاثیر بنیادی موسیقی ایران در شکل گیری موسیقی عرب وخاورمیانه
برچسب ها : موسیقی ,بوده ,ابتدایی ,ومناسک ,موسیقی همراه ,مراسم ومناسک ,جادویی ودینی ,ومناسک جادویی ,انسان ابتدایی ,ومناسک جادویی ودینی

واقعيت‌ چيست‌؟ مبارزه‌ بين‌ واقع‌گرايي‌ و واقع‌گريزي‌!

:: واقعيت‌ چيست‌؟ مبارزه‌ بين‌ واقع‌گرايي‌ و واقع‌گريزي‌!

پيش‌گفتار

    در شماره‌ي‌ آبان‌ ـ آذر ماه‌ 81 مجله‌ي‌ چيستا، گفت‌وگويي‌ دوستانه‌ درباره‌ي‌ آثار احمدمحمود با شركت‌ تني‌ چند از منتقدان‌ محترم‌ برگزار شده‌ بود. از آن‌جايي‌ كه‌ در مجموع‌ از اين‌گفت‌وگو صدايي‌ واحد شنيده‌ مي‌شد، اين‌ خود انگيزه‌اي‌ شد ،تا با اشاره‌ به‌نكاتي‌ كه‌ در اين‌گفت‌وگو آمده‌ است‌، ضمن‌ طرح‌ دقيق‌تر و درست‌ بعضي‌ مقوله‌هاي‌ اساسي‌ كه‌ زمينه‌ساز بسياري‌از ابهام‌هاست‌، به‌مساله‌ي‌ مبارزه‌ بين‌ واقع‌گرايي‌ و واقع‌گريزي‌، به‌عنوان‌ بازتاب‌ هستي‌ اجتماعي‌،كه‌ مضمون‌ اصلي‌ اين‌ نوشته‌ است‌، و سير تاريخي‌ آن‌ بپردازم‌. اين‌ مضمون‌ در مرحله‌ي‌ مدرنيسم‌عليه‌ رئاليسم‌ با نمونه‌هايي‌ از نقد گلشيري‌ در سال‌ 61 و پاسخ‌هاي‌ احمد محمود هرچند پس‌ ازبيست‌ سال‌ همراه‌ است‌.

منبع : در فلسفه و فرهنگ واقعيت‌ چيست‌؟ مبارزه‌ بين‌ واقع‌گرايي‌ و واقع‌گريزي‌!
برچسب ها : اين‌ ,بين‌ واقع‌گرايي‌ ,مبارزه‌ بين‌

لزوم نظارت وبازرسی و رعایت حقوق اعضا در سازمانها وتشکل های سیاسی و اجتماعی

:: لزوم نظارت وبازرسی و رعایت حقوق اعضا در سازمانها وتشکل های سیاسی و اجتماعی

هرسازمان سیاسی یا تشکل اجتماعی مجموعه ایست از 1-انسانهایی که در آن سازمان یا تشکل عضویت، مشارکت وفعالیت دارند. 2- سرمایه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی ونمادین یعنی مقدار قدرت وتوان انباشته شده  درسازمان یا تشکل 3- برنامه ها واهداف تنظیم وتصویب شده وتفکیک آنها در وظایف اعضای سازمان یا تشکل 4- اراده وسطح عواطف وپیگیری افراد عضو برای رسیدن به این هدفها.5- سطح دانش واگاهی ومهارت این افراد برون داد ونتیجه وحاصل کار وتلاش سازمان که همه آنها باهم  ومجموعا محتوی سازمان مزبور را تشکیل میدهد. فرم وصورت این سازمان یا تشکل عبارتست از 1- حقوق اعضا، کیفیت وچگونگی  روابط قدرت و روابط بین این انسانها با یکدیگر و بیرون این سازمان وتشکل 2- چگونگی سازمان دهی در زیر مجموعه ها  نهادها وشعب وگروه های  کاری و رابطه این گروه ها با یکدیگر. 3- مکانیسم وروش تصمیم گیری مدیریت واجرای تصمیم ها چگونگی  4-شرح وتنظیم حقوق و وظایف و شیوه تقسیم کار، اقتدار ومنابع انسانی ومالی در سازمان 5-چگونگی استفاده وبهره مندی از قدرت، سرمایه ها، منابع، موقعیت ها وفرصت ها وامکانات  سازمان یا تشکل. در حقیقت محتوی ومضمون سازمان وسیستم در پاسخ به چه ؟ چه چیز؟ چه مقدار؟ و چه کسی است در حالی که  فرم وصورت عمدتا پاسخ به چگونه؟ چه طور؟ و در مواردی کِی وکجا  وچراست.

منبع : در فلسفه و فرهنگ لزوم نظارت وبازرسی و رعایت حقوق اعضا در سازمانها وتشکل های سیاسی و اجتماعی
برچسب ها : سازمان ,تشکل ,حقوق

نظریه حرکت جوهری ومفهوم وجود در فلسفه ملاصدرا

:: نظریه حرکت جوهری ومفهوم وجود در فلسفه ملاصدرا

روند شناخت

شناخت انعکاس جهان عینی در شعور انسان است هیچ شناختی نیست که محصول تاثیراشیاء جهان عینی بر شعور انسان نباشد. شناخت از نظر نوع  به  شناخت فلسفی وشناخت علمی، شناخت هنری وفلسفی  و از نظر سطح به دوسطح حسی وعقلی(تجریدی ) تقسیم میشود مرحله احساس یایه واساس شناخت بشر است شناخت همیشه از راه احساس زنده وبی واسطه ومشاهده اشیاء وپدیده های جهان مادی آغاز میشود مرحله بعد ادارک بی واسطه  ادراک  مقایسه، ترکیب، تلفیق  و اسناد  احساس ها به یکدیگر ونتیجه گیری حسی از جهان عینی پیرامون ماست. در این مرحله ای ابتدایی انسان به استنتاج های اولیه، جهت یابی، ادراک واقعی ودرست جهان بیرونی دست می یابد و تصاویر ذهنی حسی و کلی اشیاء است تصویری است منظم وتاحدودی پیراسته شده از جزئیات نامربوط فرعی ودرهم که خود نوعی تعمیم  وتجرید حسی است. مرحله سوم انعکاس حسی جهان مادی  تجسم آنهاست. مرحله تجسم تصویر اشیاء وپدیده های مادی در شعور انسان است وقتی در معرض حواس ما نیستند این تجسم همراه است با زبان ایما واشاره، نماد  و زبان های علامتی بشر اولیه که به کمک آنها تصاویر ذهنی را بازآفرینی واحیا میکنند ودر موارد نیاز واحساس خطر این ادراک ها را به صورت پیام، با نظام دلالتی ونحوی زبان علامتی واشاره ای بیان وبه مخاطب منتقل میکنند. این روند به تدریج به نشانه های ملفوظ ، مفهوم و زبان گفتاری تبدیل شد. واین کار  با مفاهیم، عبارت و جمله های زبان ملفوظ وگفتاری درمرحله  شناخت عقلی (تجریدی) وعلمی با نظام دلالتی ونحوی زبان ملفوظ انجام میشود

منبع : در فلسفه و فرهنگ نظریه حرکت جوهری ومفهوم وجود در فلسفه ملاصدرا
برچسب ها : شناخت ,زبان ,جهان ,مرحله ,انسان ,تجسم ,جهان عینی ,شعور انسان ,ونحوی زبان ,زبان ملفوظ ,دلالتی ونحوی ,نظام دلالتی ونحوی